Warunki Gwarancji

1. Gwarancja producenta udzielona jest na okres 12 miesięcy i obejmuje wszystkie elementy ogrodzeń (słupki, płyty pełne, ażurowe i podwalinowe).

Producent udziela gwarancji na materiał dostarczony i rozładowany u klienta. Wszelkiego rodzaju roszczenia co do jakości i ewen- tualnych wad materiału klient zobowiązany jest zgłosić podczas rozładunku materiału. Producent nie bierze odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia materiału, złożonego już u klienta. Sposób transportu i użytkowania materiału jest podany w instrukcji montażu. Towar odebrany bez zastrzeżeń uważa się za wolny od wad widocznych. W przypadku zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji wadliwy materiał zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach ustalonych przez strony.

W przypadku gdy klient wiedział o wadzie w chwili odbioru materiału lub gdy wada nie obniża wartości użytkowej materiału producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych.

2. Ze względu na wymagane środki i zabezpieczenia materiału transportowanego producent nie bierze odpowiedzialności za materiał zabierany przez klienta własnym transportem.

3. Produkowane elementy spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 12839: prefabrykaty betonowe, elementy ogrodzeń.
Norma europejska EN 12839: 2001 ma status polskiej normy.

4. Elementy ogrodzeń sprzedawane s. w kolorze szarym (kolor betonu). W celu przedłużenia żywności materiału można konserwować ogrodzenia odpowiednimi farbami, daje to możliwość uzyskania koloru w zależności od upodobań klienta.

5. Ze względów technologicznych związanych z produkcją producent dopuszcza powstawanie mikro pęknięć na powierzchni materiału, które nie mają wpływu na własności użytkowe ogrodzenia.

6. Reklamacją nie są objęte:

  • różnice w odcieniach płyty i słupków,
  • związane z technologią produkcyjną wypływki występujące na krawędziach materiału,
  • pory na powierzchni materiału,
  • woskowane mikropęknięcia,
  • naloty, wykwity, plamy (powstałe w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania),
  • nieznaczne uszkodzenia mechaniczne (otarcia, rysy, odpryski)

7.  Towar rozładowany u klienta i po jego akceptacji podczas odbioru nie podlega reklamacji.

8. Towar po zamontowaniu bez wcześniejszego zgłoszenia wad również nie podlega reklamacji.